Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού συμβούλου Δημάρχου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού συμβούλου Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τη διάταξη του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) ως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007, ως ισχύουν.
 4. Το άρθρο 18 του Ν.4674/2020 «Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ».
 5. Την υπ’ αριθμόν 260/3-9-2019 απόφασή μας, με την οποία ορίσθηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι και την υπ’ αριθμόν 302/26-9-2019 απόφασή μας (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) περί ορισμού Αντιδημάρχων και την υπ’ αριθμόν 141/15-5-2020 απόφασή μας (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ 2214/Β΄/14-10-2015 και ΦΕΚ 2335/Β΄/30-10-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

Γνωστοποιούμε:

 1. 1. Την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τ.Ε., με ειδίκευση, βάσει πτυχίου σε θέματα Πολιτισμού και Ιστορίας. Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθούν α)Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών β) η εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο γ) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων προβολής του Πολιτισμού και γενικότερα επί της τοπικής ιστορίας καθώς και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση σε θέματα Πολιτισμού και Ιστορίας (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο ή από τον φορέα έκδοσης.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρα αντικείμενα
 • Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Δημάρχου (Ύδρας 6, ΤΚ 36100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισμού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 11-14 ΚΚΔΚΥ και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 15-17 ΚΚΔΚΥ.

Το έργο του Ειδικού Συμβούλου είναι ασυμβίβαστο με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Δ. Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συμβούλων και των Ειδικών συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.

Ε. Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΣΤ. Η Σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου (άρθ. 15 παρ. 2 Ν. 4623/2019), εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της.

Η λύση της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 5νθήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Ζ. Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συμβούλων

Η. Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου.

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού συμβούλου Δημάρχου