Διαγωνισμός για φωτεινό διάκοσμο για τη Δ.Ε. Καρπενησίου

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά είδος της αρ.65/18-11-2019 ανασυνταγμένης μελέτης, για την
προμήθεια φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού
50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακάτω παρατίθεται το τεύχος του διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ