ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.164,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ