ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.164,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ