Διαγωνισμός για προμήθεια φακέλων και αποστολής αλληλογραφίας και τελών Δήμου Καρπενησίου

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: α) παραγωγής, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, β) προμήθειας φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του, και γ) αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 47.151,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 35.000,00€ για το οικονομικό έτος 2018.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ