Εξασφάλιση χρηματοδότησης και προέγκριση δημοπράτησης των υποέργων της πράξης «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου» συνολικού ύψους 922.500€ με ΦΠΑ από το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)

Ο Δήμος Καρπενησίου έλαβε πίστωση ύψους 922.500€ στο πλαίσιο της πράξης «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου» και θα προκηρυχθούν από το Δήμο Καρπενησίου τα παρακάτω υποέργα:

Υποέργο 1- «Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 826.637,50€.

Υποέργο 2- «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης, συνολικού προϋπολογισμού  69.187, 50€.

Υποέργο 3- «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, πληροφόρηση και δημοσιότητα», συνολικού προϋπολογισμού 27.675€.

 

Ο κύριος στόχος των έργων είναι να συμβάλλουν στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου καθώς και στην ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων του Δήμου με τεχνολογίες που στόχο έχουν την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.