7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, να παραβρεθείτε σε ΤΑΚTIΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα(11) του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (συμμετοχή σε συνέδριο προσχολικής αγωγής).
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ συντήρηση φωτιστικών σωμάτων).
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020» προυπολογισμού 38.201,92€
4. Ορισμός επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα -Καταβόθρα «προυπολογισμού 200.000,00€
5. Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού της παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης ¨»Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου προϋπολογισμού 21.750,00€
6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νοστίμου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ