7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) Φεβρουαρίου  του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  του έργου «Αποκατάσταση  βλαβών  από Υγρασία στο κτίριο του μουσείου  Εθνικής Αντίστασης  Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000,00€

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την » Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου » προϋπολογισμού  23.054,70
  2. Έγκριση της μελέτης του έργου «Εργασίες κατεδάφισης τμήματος ξενοδοχείου Αντιγόνη στη ΤΚ  Μεγάλου Χωριού» προϋπολογισμού 18.600,00 ευρώ   για την απευθείας ανάθεσή του μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

 4.Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών προϋπολογισμού 66.834,76€.

 5.Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού  για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης  προσωπικού  μαγειρείου για την Μαθητική Εστία  του Δήμου Καρπενησίου  για το ίδιο χρονικό διάστημα από 1-3-2019  έως 29-2-2020.

  1. 6. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ  κατά Δήμου).
  2. Ακύρωση Χρηματικών ενταλμάτων  έτους 2018 που δεν έχουν εξοφληθεί.
  3. Διαγραφή μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

Ο πρόεδρος  της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος