7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι μία (21) Φεβρουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

2.Εγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου  παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού  μαγειρείου για τη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου ,για το χρονικό διάστημα από 1-3-2018 έως 28-2-2019(προσωρινός ανάδοχος).

3.Εγκριση πρακτικού  κατακύρωσης διαγωνισμού  για την «Συντήρηση  επισκευή δικτύων  ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 46.230,00€.

4.Ψήφιση πίστωσης για α) Συντήρηση  χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 68.670,00€ και β) δημοσίευση της διακήρυξης για τον διαγωνισμό.

5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για » Συντήρηση  χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου «προϋπολογισμού 68.670,00€.

6.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ.

7.Ορισμός δικηγόρου(αφορά εργατικές διαφορές).

8. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης