7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Είκοσι Δύο (22)  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Προγραμματική σύμβαση για την συνέχιση του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» στον χώρο ευθύνης του δήμου Καρπενησίου
  2. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση  της υπηρεσίας  «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2022-2024)»» προϋπολογισμού  953,47€  με ΦΠΑ
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια  ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 58.031,48€ (οριστικός  ανάδοχος)
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου
  5. Εξειδίκευση  πίστωσης για συνδιοργάνωση ομιλίας – ενημέρωσης με θέμα το δρώμενο των Αποκρεών «Πανάρατος» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου
  6. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση 12ου Εντατικού Σεμιναρίου «Ιατρικής Βουνού» με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή
  7. Κατεδάφιση πέτρινου κτιρίου στην Κοινότητα Χελιδόνας
  8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ»
  9. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» αναδόχου Ν. Μήτσιου

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ