7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα έξι (16)Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας
αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19)
την υπ΄αριθμ.ΚΥΑ.Δ1α/Γ.Π οικ.8378/5-2-2021(ΦΕΚ.454/5-2-2021) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου ΥΕ σχολικών καθαριστριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
2. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών τεχνικών. προδιαγραφών αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου».
3. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση.
4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα- Τακτοποιητικού του έργου «Επισκευή -συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων του Δήμου Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Γεωργίου Χειμάρα του Αθανάσιου.
5. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου και νέα οδική σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου » αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ.
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κορυσχάδων» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Βασίλειου Μαντζιούτα του Ιωάννη.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Αγίας Τριάδας», αναδόχου κ. Ανδρ. Τάσιου.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Νικολάου Μήτσιου του Κωνσταντίνου.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Καστανιάς και ΤΚ Προδρόμου» του Δήμου Καρπενησίου.
10.Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου», αναδόχου Κ/ξίας Χατζοπουλος Γεώργιος -Γρανίτσας .
11.Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Βουτύρου » στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Παναγιώτη Γρανίτσα του Σπυρίδωνος.
12.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργο « Βελτίωση εγκαταστάσεων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου » του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. δ.τ. ΕΓΕΚΑ Ο.Ε.
13.Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου«Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκινγκ Τ.Κ. Προυσού».

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ