7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις επτά  (7) του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -Ενίσχυση Συμμετοχής -Βελτίωση της Οικονομικής και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των ΟΤΑ (Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου  οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α»-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης)
  2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πυροπροστασίας (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)
  3. Πρόσληψη προσωπικού έως και πέντε (5) ημερομίσθια (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)
  4. Τεκμηρίωση για την αδυναμία καθαρισμού του οδικού δικτύου για τις ανάγκες πυροπροστασίας περιόδου 2018  (εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας