7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκαεννιά (19) του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα -κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) και με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) τις υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24-9-2021 και τις πρόσφατες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ψήφισμα κατά του πολέμου (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η αναμόρφωση) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής)- εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος
3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2022
4. Συμπλήρωση της αριθμ. 49/13-4-2022 απόφασης του ΔΣ η οποία αφορά την ανταλλαγή ακινήτων στην Κοινότητα Μικρού Χωριού (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
5. Έγκριση σχεδίου πρωτοκόλλου αδελφοποίησης Δήμων Καρπενησίου και Έγκωμης Κύπρου (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
6. Έγκριση προϋπολογισμού φιλανθρωπικού σωματείου «Αγώνας Ζωής» κατά το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
7. Αντικατάσταση μέλους ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου Κωνσταντία)
8. Οικονομική ενίσχυση συλλόγου αδελφών πόλεων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα)
9. Συνδιοργάνωση Δήμου Καρπενησίου με Αθλητικό Σύλλογο Τ.Κ.Ν. Ευρυτανίας
για την διεξαγωγή 3ου Kick Boxing summer camp 2022 με τον Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
10. Συνδιοργάνωση Δήμου Καρπενησίου με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ) και την Περιφερειακή Ενότητας Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
11. Παραχώρηση χρήσης χώρου Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
12. Επί αιτήματος δημότη για διαμόρφωση εισόδου ΑΜΕΑ (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) –εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
13. Επί αιτήσεως Μπαζιώνη Βασιλικής του Δημητρίου για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κλαυσίου και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στην μισθώτρια (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας «Ο Άγιος Γεώργιος» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
15. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Επισημαίνεται ότι: Για τη συμμετοχή σας, στη δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης (19η Μαΐου) με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το email της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr.

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ