7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 7η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι επτά  (27) του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 16.00πμ και λήξη 20:00μ.μ.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθμ. 172/2020 απόφασης της Ο.Ε. για την έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων  Σχολικών   Επιτροπών  Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (Λόγω δαπανών CΟVID-19)- Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 2. Αποδοχή έκτακτων χρηματοδοτήσεων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 36/2020 απόφασης του Δ.Σ. (αφορά αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος») (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 5. Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου» λόγω παράτασης λειτουργίας της Δομής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 6. Υλοποίηση προγράμματος WIFI 4EU (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
 8. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, ή Αντιπροέδρου  και μελών του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 9. Καθορισμός αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 10. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας και ωρών λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 11. Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 12. Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Αισθητικής Αναβάθμισης του Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 13. Έγκριση κατασκευής πέργκολας στην Κοινότητα Βουτύρου του Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 14. Πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας έτους 2020 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 15. Εκμίσθωση περιπτέρων (ακινήτων)  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 16. Επί αιτήσεως Μαντέκα Παναγιώτη του Ιωάννη. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Αγία Παρασκευή Δομιανών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 17. Έξωση μισθώτριας από δημοτικό ακίνητο λόγω μη τήρησης των όρων της μίσθωσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 18. Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ