7η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ) του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκαεννιά (19) του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17.00 και λήξης 18:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-
3-2020, 33282/163/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ