Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΨΙΑΝΩΝ»

Αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΨΙΑΝΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ