Ερωτηματολόγιο για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου Περιόδου 2020-2023

Στα πλαίσια σύνταξης του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου, παρακαλούμε όπως έχουμε τις προτάσεις σας, φορέων και δημοτών, αναφορικά με τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου Καρπενησίου , μέσα στην επόμενη τετραετία, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο και να το στείλετε στο email: dimoskarpenisiou@gmail.com  υπόψην κ. Ευσταθίας Τόλη έως τις 25/5/2020.

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα αξιοποιηθούν από το Τμήμα  Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου,  το οποίο σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, κατά τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας :2237350043 κ. Γκορόγια Βασιλική και  2237350076 κ. Τόλη Ευσταθία.

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_2020