Αποκατάσταση Τμημάτων του Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά το έργο «Αποκατάσταση Τμημάτων του Οδικού Δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3

ΣΧΕΔΙΟ 4

ΣΧΕΔΙΟ 5

ΣΧΕΔΙΟ 6

ΣΧΕΔΙΟ 7

ΣΧΕΔΙΟ 8

ΣΧΕΔΙΟ 9