Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 16.000,00€.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ