Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ