Διαγωνισμός για το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 41.461,24 €. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΕΥΔ