Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία από τον Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στον Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006.

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση αφορά τις δράσεις των συλλόγων και σωματείων που γίνονται εντός των ορίων του Δήμου Καρπενησίου και όχι δαπάνες που αφορούν λειτουργικά και πάγια έξοδα αυτών.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αιτούμενη επιχορήγηση:

  1. Αίτηση ποσού επιχορήγησης με τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η επιχορήγηση συνοδευόμενη από αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων
  2. Καταστατικό του συλλόγου.
  3. Πρακτικό σύστασης σε σώμα.
  4. Πρακτικό αποδοχής επιχορήγησης από το Δήμο και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του συλλόγου  που θα λάβει την επιχορήγηση
  5. Οικονομικό απολογισμό οικονομικού έτους 2022
  6. Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023
  7. Αποδεικτικό υποβολής κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων του συλλόγου στην Υπηρεσία της Περιφέρειας Π.Ε. Ευρυτανίας (Αναλυτικά: α) Οικονομικό απολογισμό οικονομικού έτους 2022, β) Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023
  8. Σχέδιο Δράσης 2023, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις – δράσεις (με ημερομηνία και προϋπολογισμό δαπάνης) για την πραγματοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης.
  9. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών του απολογισμού της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2022 και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων- εξόδων (για συλλόγους που έχουν χρηματοδοτηθεί το 2022).
  10. Τιμολόγιο επιχορήγησης

 

Οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 01/05/2023.

Οι αιτήσεις και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν έως την Παρασκευή 31  Μαρτίου 2023  και ώρα 14:00 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Δήμου) στη γραμματεία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6, 36100, Καρπενήσι.