Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου: α)για τη Μαθητική Εστία και β)για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου: α)για τη Μαθητική Εστία και β)για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 01/03/2016 μέχρι 28/02/2017» και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  50.953,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, στις 03 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10:30π.μ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50029 – 22373 50030, αρμόδιοι κ. Γ. Θανασιάς –  κ. Ν. Ράικος).

Διαβάστε την Τεχνική περιγραφή και την Διακήρυξη .