Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε έλεγχος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους.

  • Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία τους κατά το τελευταίο εξάμηνο δεν ανανεώθηκαν και εμφανίζονται με την ένδειξη «Η αίτηση δεν ήταν δυνατόν να ανανεωθεί αυτόματα». Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης  από 3/9/2019. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στο Κέντρο Κοινότητας θα προσκομίζεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτηθεί ανά αίτηση.

Προσοχή: Για να μην χαθεί κάποιος μήνας επιδότησης, η νέα αίτηση θα  πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019.

  • Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, ανανεώθηκαν αυτόματα και εμφανίζονται με την ένδειξη «Η αίτηση έχει ανανεωθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο».

Προσοχή: Όσοι από τους δικαιούχους έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και άρα δεν αποτυπώνονται στην ανανεωμένη αίτηση, μπορούν αποκλειστικά εντός του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν Νέα.  Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στο Κέντρο Κοινότητας , θα προσκομίζεται  οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτηθεί ανά αίτηση.

 Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι δικαιούχοι ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τις ανωτέρω αιτήσεις, η πληρωμή του Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί κανονικά.

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 – 15:00

Φακίτσα Αγγελική  – Κοινωνική Λειτουργός Τραστέλη Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός Δ/νση: Περιοχή Αγίου Γεωργίου – Καρπενήσι Τ.Κ.: 36100Τηλ.: 2237352200 – 2237352221 Fax:  2237352224

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ