Επαναληπτικός ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 434.327,25 € με ΦΠΑ», εκ των οποίων ειδών δημοπρατούνται, οι παρακάτω κατηγορίες των :

α) ειδών κατεψυγμένων: Γ’ ομάδα, προϋπολογισμού 21.083,32€ με ΦΠΑ

β) ειδών παντοπωλείου: Ε’ ομάδα, προϋπολογισμού 192.982,25€ με ΦΠΑ και

γ) ελαιολάδου : Ζ’ ομάδα:, προϋπολογισμού 32.585,81€ με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: Α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών της ομάδας παντοπωλείου και Β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για όλη την ομάδα, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις κατηγορίες ειδών: κατεψυγμένων & ελαιολάδου την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στις 20/07/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε ID: 18-328204-001.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:13/08/2018 και ώρα 8:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/08/2018 και ώρα 23:00μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α της συγκεκριμένης ομάδας, ή του αθροίσματος του προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των ομάδων στις οποίες συμμετέχει.

Η σύμβαση την οποία θα συνάψει ο Δήμος, με τον ανάδοχο, μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τρείς (3) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50029 αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ. Θανασιάς), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.

Διαβάστε την Διακήρυξη και την Τεχνική μελέτη.