Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛ  ΜΗΧ 2019 2020 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΗΧ 2019 2020 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 2019 2020

ΤΕΥΔ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧ 2019 2020

Τεχνικη Περιγραφή Προυπολογισμός 2019 2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2019 2020