Επαναδιακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 314.631,40 ευρώ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 253.735,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α.24% (60.896,40 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 314.631,40 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στις 04/03/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε αριθμό: 2020/ S 047-110518.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/03/2020 και ώρα 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/04/2020 και ώρα 23:00μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ).
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2237350029, 2237350082 αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Γ.Θανασιάς και κ. Κ.Καρέτσος).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ