Κατεδάφιση Γυμναστηρίου του ΕΠΑΛ Καρπενησίου και των βοηθητικών χώρων αυτού

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου: «Κατεδάφιση γυμναστηρίου του ΕΠΑΛ Καρπενησίου και των βοηθητικών χώρων αυτού» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/16. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ