11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δέκα τρεις (13) Μαρτίου  του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.Ψήφιση πιστώσεων Α) για  α) Παραγωγή -εκτύπωση εμφακέλωση και Αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου β)Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), με υπάρχουσα πίστωση 35.000,00€ για το έτος 2018 και  Β)της σχετικής διακήρυξης.

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για Α) για  α) Παραγωγή -εκτύπωση εμφακέλωση και Αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου  β) Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), με υπάρχουσα πίστωση 35.000,00€ για το έτος 2018.

3.Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με θέμα

“Προμήθεια  ενός μηχανήματος  για τις ανάγκες του Δήμου “προϋπολογισμού 117.924,00€.

4.Εγκριση 4ου τριμήνου εσόδων -εξόδων έτους 2017.

5.Διαγραφή από την  αριθμ.89/2018 απόφαση της  οικονομικής επιτροπής με τίτλο “Ψήφιση πιστώσεων” του έργου με  αριθμό  6  με τίτλο “Κατασκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Γαύρου (ΣΑΤΑ) προϋπολογισμού 24.000,00€ (λόγω αλλαγής της μελέτης).

6.Ορισμός δικηγόρου.

7.Αποδοχή παραχώρησης εδαφικών τμημάτων.

8.Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων-απαλλαγή υπολόγων.

9.Εγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Κειμηλιαρχείο Φουρνάς” (κατακύρωση).

10.Ανάκληση δεσμεύσεων

11. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

 

 

Νικόλαος Σουλιώτης