11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η  Μαρτίου 2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το ποσό των 500.000,00€ για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων (τοιχεία αντιστήριξης πρανών) του Δήμου Καρπενησίου που επλήγη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2021»
  2. Αποδοχή έκτακτων επιχορηγήσεων από ΥΠΕΣ
  3. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας
  4. Αδυναμία παρακολούθησης και υποστήριξης για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) από τις υπηρεσίες του Δήμου
  5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ