11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μία  (21) Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1.Παραλαβή μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για τη διαπλάτυνση Γέφυρας Γαύρου»

 2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής

Ενότητας Καρπενησίου προϋπολογισμού 60.000,00€

3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων κλειστού

Κολυμβητηρίου Καρπενησίου προϋπολογισμού 240.000,00€

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ψιανών»

προϋπολογισμού  9.000,00€

5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία  και διευθέτηση ομβρίων

στην ΤΚ Δομιανών «προϋπολογισμού 23.000,00€.

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Δερματίου, Καρίτσας

και Χελιδόνας  προϋπολογισμού 12.000,00€.

7.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή  τοίχου αντιστήριξης και επισκευή

στέγης οστεοφυλακείου  στην ΤΚ Μικρού Χωριού προϋπολογισμού 10.000,00€.

8.Ψηφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου

γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος

προϋπολογισμού 192.000,00€ με ΦΠΑ(με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος

2017 ποσό 143.700,00€. και ψήφιση για την δημοσίευση της διακήρυξης.

9.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και

φρέσκου   γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος

προϋπολογισμού 192.000,00€ με ΦΠΑ(με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος

2017 ποσό 143.700,00€.

10.Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων.

11.Oρισμός δικηγόρου (Υπόθεση ENERGA και ΗELLAS  POWER).

12. Έγκριση  1ου πρακτικού συντήρησης κτιρίου ΕΠΑΛ .

13.Διόρθωση της αριθμ.362/2016 απόφασης της οικ.επιτροπής

14.Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων.

15. Ψήφιση πιστώσεων

α) Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου ποσού 100.000,00 (προϋπολογισμού του έργου

120.000,00€)

β)Επισκευή σχολείου στην ΤΚ Ροσκά προϋπολογισμού 10.000,00€

γ)Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Αγίου Χαράλαμπου προϋπολογισμού 7.000,00€

16.Ψήφιση πιστώσεων                            

                                                                                           Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                                 Σουλιώτης Νικόλαος