11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ   (18) Μαρτίου   του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

         1. Ορισμός δικηγόρου .

  1. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού
  2. Εγκριση 1ου πρακτικού προσωρινών αναδόχων διενέργειας διαγωνισμού για την συντήρηση  χώρων πρασίνου  Δήμου Καρπενησίου.
  1. Τακτοποίηση Χ.Ε.Π απαλλαγή υπολόγου .

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος