11η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 11η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

 

  1. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»(Εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Χορμόβα).

 

 

Αιτιολόγηση πρόσκλησης

 1)Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010  όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Ένα μήνα πριν από την διενέργεια  των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης  ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

  2)Σύμφωνα με την  αριθμ.24722/3-4-2019 (ΑΔΑ:638Σ465ΧΘ7-820) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ εξαίρεση από την απαγόρευση «Οι προσλήψεις  τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α βαθμού που θα διενεργηθούν  με την ειδική διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 91 του ν.5483/2018 (πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι») όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του αρ.86 του Ν.4604/2019. και

  3)Σύμφωνα με την αριθμ.1921/11-1-2019(ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης των θέσεων θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο προκειμένου να αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ.33/2006 όπως ισχύει και εν συνεχεία να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ.

 

 

                                                                      Ο πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                                                                  Κλεομένης Λάππας