11η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις Τέσσερεις (4) Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 14:00 πμ και λήξη 15.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3- 2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 (ΦΕΚ 843/3-3-2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.596,00 ευρώ με ΦΠΑ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα Λόγω του ότι η διευκρίνιση ως προς τις συγκεκριμένες τιμές γίνεται ουσιαστικά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών αφού αυτή έχει οριστεί για την Παρασκευή 5-3-2021 και ώρα 23:30 θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση δέκα ημερών στην προθεσμία κατάθεσης προσφορών δηλαδή μέχρι τη
Δευτέρα 15-3-2021 και ώρα 23:30 ώστε το χρονικό διάστημα που απομένει να είναι κατάλληλο για την προσαρμογή των προσφορών των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4412/16 .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ