9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) του μηνός Φεβρουαρίου   έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στον διαγωνισμό του έργου« Βελτίωση και επέκταση δικτύων Ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς» προϋπολογισμού 1.074.193,55€.
 2. Λήψη απόφασης για κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Κ/ξιας Στεργιόπουλος Χ-Χαντζόπουλος Γ, στον διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου » προϋπολογισμού 390.000,00€.
 3. Λήψη απόφασης για κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Χειμάρας Αθ. Γεώργιος, στον διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση  δημοτικών χώρων στην ΤΚ. Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 166.000,00€.
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου για την Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου για το ίδιο χρονικό διάστημα από 1-3-2020 έως 28-2-2022».
 5. Μερική διαγραφή οφειλής .
 6. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων.
 7. Χορήγηση Παράτασης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
 8. Χορήγηση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου «αναδόχου Φλωράκης Ε & Βαξεβάνος  Θ.ΑΕ.
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κέντρο Σύγχρονης  Δημοκρατικής Ιστορίας» αναδόχου ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ- ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ««Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκινγκ Τ.Κ. Προυσού» αναδόχου MA. CON. STRUCTION A.E.
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παράκαμψη εμπορικού κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου.» αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.
 12. Xορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου»αναδόχου «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου.
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού για το έργο: « Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Καρπενησίου » στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Γεωργίου Χειμάρα του Αθανάσιου.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ