9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 11η  Μαρτίου 2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Υποβολή πρότασης στην Β΄Πρόσκληση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η)  οικ. έτους 2022
 3. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
 4. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση (αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
 5. Λήψη απόφασης για την αποστολή εξωδίκων σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού
 7. Εξειδίκευση  πίστωσης για την Μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη
 8. Έγκριση 1ου β πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Άμπλιανης, Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων και Ψιανών»
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Κτημενίων»

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ