9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/83055955656 (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11- 3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: (Πριν από την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον
Δήμαρχο κ.Νικόλαο Σουλιώτη για τον νέο Εκλογικό Νόμο).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (3η/5-2-2021 και 4η /10-3- 2021)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
3. Έγκριση 1ου τριμήνου εσόδων –εξόδων έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
4. Ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών για διαχείριση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
5. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
7. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
8. Ονοματοδοσία πλατείας Κοινότητας Καστανιάς (εισηγητής η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία)
9. Εκμίσθωση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στο Παλαιό Μικρό Χωριό (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος).

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ