9η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκαεπτά (17) του μηνός Ιουνίου  2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα 11.00πμ.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://meetingsemea8.webex.com/meet/p.dskarpenissiou  (μέσω της εφαρμογής Webex Cisco), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020),  το αριθμ.18318/13-3-2020 Έγγραφο του ΥΠΕΣ, με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με την υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εξουσιοδότηση Προϊσταμένου Οικονομικής  Υπηρεσίας  για τον ορισμό  υπεύθυνου λογαριασμών έργων  Προγράμματος Επενδύσεων  στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  2. Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ιδία μέσα για την εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων Δομνίστας, Κρικέλλου, Μικρού Χωριού, Μεγάλου Χωριού, Παπαρουσίου και Χελιδόνας δυνάμει των αιτήσεων που έχουν καταθέσει εγγράφως οι πρόεδροι των αναφερόμενων Κοινοτήτων χαρακτηρισμένων ως άμεσων λόγω αναγκαιότητας εξυπηρέτησης των κατοίκων των αναφερόμενων κοινοτήτων που δεν εξυπηρετούνται από τη Δημοτική Συγκοινωνία (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  4. Απόφαση επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 (αφορά ονομασία οδού σε Κωνσταντίνου Λιάπη) –εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΡΙΑΣΗΣ