9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δύο (2) Μαρτίου   του έτους 2016 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14.00μμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια πετρελαιοειδών(υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων) του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) για το έτος 2016 αρχής γεννωμένης από της λήξεως της τρέχουσας συμβάσεως (σύμβαση αριθ.:3419/04-03-2015).»

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον για συζήτηση δεδομένου ότι  τρέχουσα σύμβαση (αριθ.:3419/04-03-2015) για τα καύσιμα λήγει στις 4-3-2016 και απατείται να συντομευθεί ο χρόνος για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας και την υπογραφή της νέας σύμβασης με τους αναδόχους προμηθευτές.

 

                                                                                               Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος