9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα..

 

 

 

1.  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου  παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού  μαγειρείου για τη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου ,για το χρονικό διάστημα από 1-3-2018 έως 28-2-2019.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να γίνει έγκριση του πρακτικού και να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο λόγω λήξης της προηγούμενης σύμβασης. Το  θέμα αυτό είχε αναβληθεί στη χθεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης