Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ