6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δεκαέξι  (16) Φεβρουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού έτους 2016
  2. Τροποποίηση της αριθμ. 553/2016 απόφαση της Ο.Ε. για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ.
  3. Καθορισμός των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για το έτος 2016
  4. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος