6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τρεις (13) Φεβρουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση  1ου πρακτικού  διενέργειας  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια  ενός μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 117.924,00€ .

2. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Βονόρτα-Γιαννακοπούλου  κατά Δήμου).

3. Τακτοποίηση εντάλματος  προπληρωμής- Απαλλαγή υπολόγου.

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Συντήρηση  επισκευή δικτύων  ύδρευσης  Δημοτικών Ενοτήτων Δομνίστας, Κτημενίων  και Φουρνάς .

5.Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης.

6.   Ψηφίσεις πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος