6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Δεκαπέντε (15) Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον
Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3- 2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως
αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης»
2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο Δήμο Καρπενησίου» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου
3. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022
4. Καθορισμός τελών παλαιού κοιμητηρίου Καρπενησίου έτους 2022
5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2021
6. Εξειδίκευση πίστωσης για «Παράθεση γεύματος στα μέλη του ΚΑΠΗ» Δήμου Καρπενησίου
7. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σε υπόθεση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου
8. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου»
10. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου
11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΡΟΣΚΑΣ, ΣΤΑΒΛΩΝ ΚΑΙ ΨΙΑΝΩΝ»
13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ