6η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (3η) που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα, Είκοσι Μία (21) του μηνός Φεβρουαρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Πρόσληψη μονίμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

            

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα εξαιτίας:

Του γεγονότος ότι το ΦΕΚ για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου δημοσιεύτηκε στις 13/2/2019  και κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 14/2/2019 (μετά το τελευταίο συμβούλιο) και θα πρέπει να υποβάλλουμε εντός δέκα (10) ημερών, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ,  αίτημα για πρόσληψη στο ΥΠΕΣ.

 

 

Για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συζήτηση του ανωτέρω  θέματος προηγήθηκαν δυο (2) προσκλήσεις με αριθμ. πρωτ. 3016/20-2-2019 και 3048/20-2-2019 αντίστοιχα. Οι συνεδριάσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη απαρτίας (άρθρο 96 παρ. 3 του Ν.3463/2006).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας