6η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 6η  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου (άρθρο 163 ΔΚΚ), που θα γίνει στις Είκοσι επτά  (27) του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη  με ώρα έναρξης 12.00πμ και λήξη 16:00μ.μ.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση απολογισμού έτους 2016 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΡΙΑΣΗΣ