ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση διορθωμένων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2023  Ανακοίνωσης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ.

Διορθωμένος πίνακας κατάταξης

Διορθωμένος πίνακας απορριπτέων

Κατά των πινάκων δύναται να υποβληθούν ενστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Ανακοίνωση και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καρπενησίου.