Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Έτους 2020

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2020 (αφορά τα εισοδήματα 2019) ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ