27η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 27η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις μία (1η) Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την την Αριθμ. 45 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ.9207/24-5-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 37.680,00€.
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αξιοποίηση-Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 2.320.000,00€.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ»
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου Βελτίωση υποδομών ΔΕ Προυσού» αναδόχου Κουτούμπα Παναγιώτη .
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και Νέα οδική σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου «αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ .
7. Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου», αναδόχου
ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.
8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «Βελτίωση υποδομών ΔΕ Κτημενίων » αναδόχου Νικ. Μήτσιου .

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ