23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 21 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Εισήγηση επί της προδικαστικής προσφυγής κατά της αρ. 182/2016 απόφασης της ΟΕ του Δήμου Καρπενησίου που αφορά στην εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού «Επέκταση εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου».
 2. Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής,  πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των  δασικών  συστάδων 4α ελάτης, 4β ελάτης, 4γ ελάτης, 3β δρυός, 5 δρυός και 2 δρυός του δημοτικού δάσους «Κοκκινόβρυσης» Τ.Κ. Κλειτσού, Δ.Ε. Φουρνάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2016-2017».
 3. Ψήφιση πιστώσεων για την «προμήθεια δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης» ποσό 73.783,72€ και ψήφιση πίστωσης ποσό 150,00€ για την δημοσίευση της διακήρυξης.
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «προμήθεια δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης» ποσό 73.783,72€.
 5. Έγκριση πρακτικού για τον διαγωνισμό «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών σκεπάστρων»
 6. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου

Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στο κέντρο του οικισμού Τ.Κ. Κρικέλλου ποσό 6.000,00

 1. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου

Αποκατάσταση υδραγωγείου Αγίου Χαράλαμπου ΤΚ Ψιανών ποσό 7.000,00€

 1. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου

Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ασπροπύργου και Βελωτάς ποσό 8.000,00€

 1. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου

Επισκευή δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Χόχλιας ποσό 2.000,00€

 1. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου

Βελτίωση ύδρευσης οικισμού Καστανούλας ΤΚ Ψιανών ποσό 6.000,00€

 1. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου

Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ροσκάς ποσό 5.500,00€

 1. Έγκριση γενομένης δαπάνης(αφορά δικαστικές αποφάσεις).
 2. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων.
 3. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος