23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα πέντε (15) Μαΐου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδες Καρπενησίου (προσωρινός ανάδοχος).
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση Υποδομών ΤΚ Καταβόθρας»(προσωρινός ανάδοχος).
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Καταβόθρας».
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγίου Νικολάου».
  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου».
  7. Ανάκληση δεσμεύσεων ανάληψης υποχρέωσης.
  8. Ψήφιση πίστωσης «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία» προϋπολογισμού 45.400,00€
  9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Μίσθωση  μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία» προϋπολογισμού 45.400,00€
  10. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος